METAFOR 2001
Kysymyssarja: Psykologia / Helsinki / nro 6- 10. Kirjasta: Niiniluoto: Johdatus tieteenfilosofiaan
Vastaa kysymyksiin ja klikkaa "näytä tulokset". Oikeat vastaukset tulevat esiin alimmaiseen laatikkoon.

  Oikein   Väärin

 1.

 Useat psykologisten teorioiden ”lait” ovat teoreettisia, kvalitatiivisia ja probabilistisia yhteenliittymislakeja.
 2.  Kaikki välttämättä todet väitelauseet ovat myös mahdollisesti tosia väitelauseita.
 3.  Kaikki empiirisesti testatut tilastotieteelliset väittämät ovat aposteriorista tietoa.
 4.  Dialektisen materialismin ristiriidan käsite on olennaisesti sama ristiriidan käsite kuin klassisen logiikan.
 5.  Putnam pyrki perheyhtäläisyyskäsitteen avulla kritisoimaan essentiaalista näkemystä määritelmistä.
   

       Tuloksesi:


Oikeat vastaukset: