METAFOR
Kysymyssarja: Psykologia / Turku / nro 1- 5. Kirjasta: Helkama, Myllyniemi, Liebkind: Johdatus sosiaalipsykologiaan
Vastaa kysymyksiin ja klikkaa "näytä tulokset". Oikeat vastaukset tulevat esiin alimmaiseen laatikkoon.

Oikein Väärin

 1.

 Popperin mukaan hypoteesit voidaan falsifioida ainoastaan hypoteettis-deduktiivisesti.
 2.  Manipulointi on tyypillistä sosiaalipsykologisissa kokeissa.
 3.  Kokeella katsotaan olevan konstruktiovalidiutta jos koehenkilöt reagoivat vihjepiirteiden mukaisesti.
 4.  Ositetun otannan ongelmana on kato.
 5.  Garfinkel teki "Agnes-tapauksestaan" institutionaalisen todellisuuden ylläpitoa koskevia johtopäätöksiä.
   

       Tuloksesi:


Oikeat vastaukset: