METAFOR
Kysymyssarja: Psykologia / Turku / nro 6 - 10. Kirjasta: Helkama, Myllyniemi, Liebkind: Johdatus sosiaalipsykologiaan
Vastaa kysymyksiin ja klikkaa "näytä tulokset". Oikeat vastaukset tulevat esiin alimmaiseen laatikkoon.

Oikein Väärin

 1.

Sosiogrammasta ei voi havaita ryhmän alaryhmiin jakautumista.
 2. Kirjassa omaksutun jäsennyksen mukaan "emootiot" eivät tarkoita yhtä tunteiden komponenttia.
 3.  Ihminen kiinnittää huomionsa sellaisiin asioihin, jotka sopivat yhteen skeeman kanssa.
 4.  Vastaus Heinzin dilemmaan, "varastaminen on epärehellistä", edustaa vaihetta 2.
< 5.  Kirjan mukaan roolinottoa voidaan filosofisesti pitää epäaitona perustana yhteistyölle.
   

       Tuloksesi:


Oikeat vastaukset: